Một số kết quả mới về đặc điểm thạch học và tuổi U - Pb của thành tạo Granit khối Bến Tuần, khối Đá Thẻ

Tập 60 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2019]

Khối granit Bến Tuần thuộc đới cấu trúc Long Đại, còn khối Đá Thẻ thuộc đới cấu trúc Đà Nẵng - Sê Kông, hiện tại hầu hết các nghiên cứu xếp các đá của hai khối vào phức hệ Bà Nà tuổi Kreta. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai khối xâm nhập này có những đặc điểm thạch học và khoáng vật tương đối khác biệt. Theo đó, khối Bến Tuần xuất hiện kiểu đá granit giàu các ổ pegmatit với đặc trưng khoáng vật phụ giàu orthit, sphen. Kết quả tuổi U - Pb zircon xác định bằng phương pháp SHRIMP cho granitoid khối Bến Tuần là 244,5 ± 1,5 tr.n (T2), khối Đá Thẻ là 427 ± 2,4 tr.n (D1) cho thấy hai khối xâm nhập Bến Tuần và Đá Thẻ không cùng một phức hệ magma xâm nhập, chúng được hình thành trong bối cảnh kiến tạo khác nhau. Các thành tạo magma xâm nhập khối Đá Thẻ liên quan chặt chẽ đến hoạt động tạo núi Caledoni, còn các thành tạo magma xâm nhập khối Bến Tuần liên quan đến hoạt động tạo núi Indosini. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong luận giải kiến tạo đai tạo núi Trường Sơn, Đà Nẵng - Sê Kông trong thời kỳ Paleozoi - Mesozoi trong bối cảnh kiến tạo chung vùng Đông Nam Châu Á

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Một số kết quả mới về đặc điểm thạch học và tuổi U - Pb của thành tạo Granit khối Bến Tuần, khối Đá Thẻ

Tạp chí

Tập 60 kỳ 1

Chuyên mục

Địa chất

Từ khóa

Địa chất

Bài báo nổi bật