Phát hiện mới về tuổi tuyệt đối của đá Granodiorite Phức hệ Chu Lai thuộc vùng Đông bắc Quảng Ngãi

Tập 60 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2019]

Phức hệ Chu Lai là một thể magma xâm nhập lớn, dạng một thể batholith lộ ra ở khu vực đông nam Quảng Nam và đông bắc Quảng Ngãi, thuộc rìa bắc Địa khối Kon Tum. Phức hệ này được cấu thành chủ yếu bởi các đá xâm nhập felsic hạt lớn bị biến dạng mạnh, gồm nhiều biến thể như granitogneis, granit migmatit, granit biotit - granat, granit hai mica dạng gneis, pegmatit, aplit có nguồn gốc là granit kiểu S. Đá thường bị biến dạng mạnh tạo phiến hoặc cấu tạo sọc dải, đôi nơi bị tái kết tinh thành các thể migmatit. Đặc biệt, ở nhiều nơi các cấu tạo phiến hoặc migmatit bị uốn nếp mạnh mẽ, cho thấy các biến dạng chồng tác động mạnh lên các đá này. Trong các nghiên cứu trước đây, tuổi của Phức hệ này được cho là Neoproterozoi muộn dựa chủ yếu vào mối quan hệ địa chất của nó với các đá vây quanh. Trong khi đó một nghiên cứu gần đây cho tuổi tuyệt đối của các đá thuộc Phức hệ này khoảng 515tr. năm. Kết quả định tuổi U - Pb bằng LA - ICP - MS từ một mẫu granodiorite ở rìa của Khối Chu Lai, giá trị tuổi trung bình của zircon là 436 ± 1tr. năm. Vì hầu hết các hạt zircon định tuổi có độ phù hợp cao nên tuổi này được xem là tuổi kết tinh của đá. Kết quả định tuổi này cho thấy Phức hệ Chu Lai có tuổi kết tinh tương ứng với giai đoạn Silur giữa (Thế Wenlock) chứ không phải có tuổi tiền Cambri như các suy đoán trước đây

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Trịnh Thế Lực,Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Trần Thanh Hải,Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Hữu Hiệp,Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Bùi Hoàng Bắc,Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Andrew Carter,Khoa Địa chất, Trường đại học Birkbeck London, U.K
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Phát hiện mới về tuổi tuyệt đối của đá Granodiorite Phức hệ Chu Lai thuộc vùng Đông bắc Quảng Ngãi

Tạp chí

Tập 60 kỳ 1

Chuyên mục

Địa chất

Từ khóa

Địa chất

Bài báo nổi bật