Nghiên cứu phương pháp sử dụng mạng nơ-ron Hopfiled nhằm tăng độ phân giải không gian của mô hình số độ cao dạng grid

[ Tháng - Năm ]

Từ trước đến nay,mô hình số độ cao (DEM) luôn là đối tượng quan tâm của nhiều ngành, lĩnh vực.Trongbốicảnhhiệnnay,nhucầusửdụngDEM có độchính xác caolà rất lớn, các DEM với độ phân giải không gian cao hơn sẽ mang lại kết quả chính xác hơn, cung cấp nhiều thông tin hơn. Tuy nhiên,việc xây dựngchúngkhá tốn kémvà mấtnhiềuthời gian, côngsức.Bài báo này đề xuất một thuật toán làm tăng độ phân giải không gian của DEM theo một cách tiếp cận mới sẽ hạn chế được các nhược điểm trên. Trong cách tiếp cận này, mạng nơ-ron Hopfield được sử dụng như một công cụ thực hiện bài toán tối ưu hoá việc tăng độ phân giải không gian của DEM dạng grid, xác định các giá trị cực tiểu của hàm năng lượng từ các giá trị của hàm mục tiêu và hàm điều kiện. Để thực hiện được điều này, mỗi pixel của DEM dạng grid có độ phân giải thấp được chia thành các pixel con, kích thước nhỏ hơn và độ cao của mỗi pixel con được tối ưu hóa dựa trên việc sử dụng giá trị semi-variogram 0 và được khống chế bởi hàm điều kiện là giá trị trung bình độ cao của các pixel con nằm trong phạm vi của một pixel. Qua kết quả thực nghiệm tại khu vực Mai Pha, Lạng Sơn, Việt Nam, tác giả có thể khẳng định phương pháp được đề xuất trong bài báo này hoàn toàn có thể sử dụng để làm tăng độ phân giải của DEM với độ chính xác đảm bảo

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu phương pháp sử dụng mạng nơ-ron Hopfiled nhằm tăng độ phân giải không gian của mô hình số độ cao dạng grid

Tạp chí

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật