Quan trắc sự mở rộng vùng ngập lũ ở lưu vực sông Tiền và sông Hậu và lập bản đồ tần suất ngập lũsử dụng chuỗi ảnh Sentinel-2

Tập 60 Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2019]

Sự tăng mực nước trong mùa mưa gây ra ngập lũ ảnh hưởng đến các lớp phủ bề mặt ở khu vực tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Đất trống và thực phủ bị ngập lũ một phần hoặc hoàn toàn khi nước lũ dâng cao dần và ngược lại khi nước lũ rút đi. Sự ảnh hưởng của lũ đối với các lớp phủ bề mặt cung cấp thông tin có ý nghĩa trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biến dâng và tác động của con người trong quá trình phát triển bền vững.Dữ liệu viễn thám quang học giúp quan trắc các thay đổi các đối tượng lớp phủ bề mặt dựa vào sự khác nhau về giá trị phản xạ phổ của chúng. Chúng tôi sử dụng sáu thời điểm chụp ảnh Sentinel-2với độ phân giải không gian 10m và 12 kênh phổtrong một chu kỳ lũ năm 2016 để thuận lợi trong việc xác định sự thay đổi các lớp phủ bề mặt theo giữa các thời điểm quan trắc. Mục tiêu của nghiên cứu tập trung vào quan trắc sự thay đổi về không gian và diện tích của các lớp phủ bề mặt dựa vào sự thay đổi phản xạ phổ của các lớp phủ khi mực nước lũ thay đổi. Các kết quả ban đầu chỉ ra sự giảm diện tích lớp thực phủ khi mực nước lũ tăng. Ngoài ra các lớp thực phủ là cây trồng có thể ảnh hưởng do ngập lụt cục bộ hoặc thay đổi theo nông lịch

Thông tin bài báo

Tiêu đề

Quan trắc sự mở rộng vùng ngập lũ ở lưu vực sông Tiền và sông Hậu và lập bản đồ tần suất ngập lũsử dụng chuỗi ảnh Sentinel-2

Tạp chí

Tập 60 Kỳ 2

Chuyên mục

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

Từ khóa

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

Bài báo nổi bật