TỐI ƯU CẤU TRÚC LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP THÀNH PHỐ HÀ TĨNH THEO THUẬT TOÁN CẮT VÒNG KÍN LOOP CUTTING METHODS

Tập 60 Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2019]

Ứng dụng thuật toán cắt vòng kín Loop Cutting Methods, để cắt vòng kín lưới điện trung áp thành phố Hà Tĩnh, lựa chọn vị trí mở tối ưu trong các mạng lưới điện kín vận hành hở. Khắc phục hiện trạng mở mạch vòng theo các vị trí địa lý không phù hợp. Qua đó, điều chỉnh độ lệch điện áp. Với kết quả sau khi tính toán lựa chọn điểm phân đoạn trên các mạch vòng lưới 22kV của điện lực Thành phố Hà Tĩnh bằng phần mềm PSS/ADEPT 5.0 nhận thấy độ lệch điện áp đã được giảm xuống (lộ có độ lệch điện áp lớn nhất là 2,5%). Nội dung chính của bài báo là trình bày hiện trạng kết vòng của các lộ 22kV; trình bày các bước tính toán cắt vòng kín bằng phần mềm PSS/ADEPT. Qua đó đánh giá kết quả tính toán theo thuật toán và để đề xuất ứng dụng trong thực tiễn

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

TỐI ƯU CẤU TRÚC LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP THÀNH PHỐ HÀ TĨNH THEO THUẬT TOÁN CẮT VÒNG KÍN LOOP CUTTING METHODS

Tạp chí

Tập 60 Kỳ 2

Chuyên mục

Cơ điện

Từ khóa

Cơ điện

Bài báo nổi bật