Quy luật biến đổi một số tính chất cơ lý chủ yếu của các loại đá theo chiều sâu tại mỏ Đèo Nai và Cọc Sáu

Tập 60 Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2019]

Từ kết quả thu thập các tài liệu, số liệu về tính chất cơ lý của các loại đá tại các giai đoạn thăm dò, các công trình thành lập bản đồ nham thạch từ 2002 đến 2018 và tài liệu khảo sát đánh giá tại thực địa, chúng tôi đã phân tích tổng hợp, chỉnh lý số liệu, sử dụng phương pháp địa thống kê để xây dựng các công thức thực nghiệm dự báo quy luật thay đổi tính chất cơ lý đá theo chiều sâu tại mỏ Đèo Nai – Cọc Sáu. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra được các hàm số quan hệ về sự biến đổi tính chất cơ lý của đá theo chiêu sâu và từ đó giúp các mỏ than khai thác lộ thiên tại Quảng Ninh lập được kế hoạch bốc xúc, vận chuyển, thiết kế khoan nổ mìn đạt được kết quả cao hơn

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Quy luật biến đổi một số tính chất cơ lý chủ yếu của các loại đá theo chiều sâu tại mỏ Đèo Nai và Cọc Sáu

Tạp chí

Tập 60 Kỳ 2

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật