ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ THAN THỐNG NHẤT

Tập 60 Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2019]

Trong quá trình khai thác, hằng năm mỏ than Thống Nhất phải xử lý khối lượng nước thải rất lớn đảm bảo chất lượng trước khi xả thải ra môi trường. Bài báo đã khái quát chung về các công trình xử lý nước thải của mỏ than Thống Nhất; tổng hợp kết quả chất lượng nước thải trong các năm 2016, 2017, Quý I và Quý II của năm 2018 ở các trạm xử lý nước thải của Công ty than Thống Nhất, đồng thời tiến hành phân tích chất lượng nước thải trong quá trình lấy mẫu hiện trường tại cửa lò +13 của mỏ. Thông qua kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm và kết quả quan trắc chất lượng môi trường trong thời gian qua đã xác định được 07 thông số ô nhiễm đặc trưng có trong nước thải mỏ than Thống Nhất là pH, BOD, COD, TSS, Fe, Mn và Coliform

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ THAN THỐNG NHẤT

Tạp chí

Tập 60 Kỳ 2

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật