ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUỔI ESR CHO CÁC HẠT THẠCH ANH KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU TRONG ĐỚI MÙN ĐỨT GÃY ĐỂ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN DỊCH TRƯỢT CỦA CHÚNG, LẤY VÍ DỤ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐỨT GÃY KHU VỰC QUẢNG NAM

Tập 60 Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2019]

Định tuổi ESR là một phương pháp nghiên cứu mới đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới trong nghiên cứu hoạt động đứt gãy tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại. Tuy nhiên, tại Việt Nam phương pháp này chưa được ứng dung rộng rãi và còn nhiều hạn chế trong việc lựa chọn phân tích mẫu và luận giải kết quả. Trong bài báo này trên cơ sở kết quả nghiên cứu khảo sát thực địa, lấy mẫu hệ thống, lựa chọn 03 mẫu lấy mùn đứt gãy trong đới trượt của hệ thống đứt gãy phương ĐB-TN phân bố ở khu vực trung lưu sông Vu Gia. Mẫu được gia công, phân tích tuổi ESR tại Nhật Bản,các mẫu được tách lấy thạch anh ở 4 kích thước khác nhau: 125-250m, 75-125m, 45-75m và 01-045m,phân tích định tuổi được tiến hành lần lượt theo từng nhóm kích thước hạt. Kết quả định tuổi ESR từ nhóm cỡ hạt lớn đến nhóm cỡ nhỏ giảm dần từ 33577 năm đến 10282 năm. Kết quả này cho thấy kích thước hạt thạch anh sử dụng phân tích ESR ảnh hưởng tới kết quả xác định tuổi hoạt động đứt gãy trong pha cuối, tuổi ghi nhận trong các mẫu mẫu kích hạt lớn cao hơn mẫu kích thước hạt nhỏ. Kết quả cũng cho thấy có thể ứng dụng phương pháp định tuổi ESR cho các hạt thạch anh kích thước khác nhau trong đới mùn đứt gãy để luận giải các thời gian hoạt động của các đứt gãy hiện đại. Từ khóa:ERS, Mùn đứt gãy,Quảng Nam,kiến tạo hiện đại

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Vũ Anh Đạo,Bộ môn Địa chất, Khoa KH và KT Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Nguyễn Quốc Hưng,Bộ môn Địa chất, Khoa KH và KT Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Trần Thanh Hải,Bộ môn Địa chất, Khoa KH và KT Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Bùi Thị Thu Hiền,Bộ môn Địa chất, Khoa KH và KT Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Ngô Xuân Thành,Bộ môn Địa chất, Khoa KH và KT Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Nguyễn Hữu Hiệp,Bộ môn Địa chất, Khoa KH và KT Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Trần Trung Hiếu,Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUỔI ESR CHO CÁC HẠT THẠCH ANH KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU TRONG ĐỚI MÙN ĐỨT GÃY ĐỂ XÁC ĐỊNH THỜI GIAN DỊCH TRƯỢT CỦA CHÚNG, LẤY VÍ DỤ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐỨT GÃY KHU VỰC QUẢNG NAM

Tạp chí

Tập 60 Kỳ 2

Chuyên mục

Địa chất

Từ khóa

Địa chất

Bài báo nổi bật