Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác xây dựng mô hình số bề mặt từ dữ liệu ảnh chụp bởi thiết bị bay không người lái

Tập 59 kỳ 5 [ Tháng 10- Năm 2018]

Trong những năm đây công nghệ đo ảnh UAV được ứng phổ biến trong nhiều lĩnh vực nhờ tính kinh tế và tính phổ dụng của nó. Bài báo này đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác xây dựng mô hình số bề mặt từ dữ liệu ảnh UAV như ảnh hưởng của độ cao bay chụp, của tham số máy ảnh , của độ phủ ảnh, của phần mềm và thuật toán ứng dụng đồng thời đề ra những giải pháp nhằm hạn chế các ảnh hưởng đó. Chúng tôi đã tiến hành bay chụp trên khu vực công viên Hòa Bình, Hà Nội bởi hai thiết bị bay không người lái là Phantom 3 Pro và Phantom 4 Pro trong nhiều trường hợp để tìm ra được sự ảnh hưởng của các yếu tố đã đề cập ở trên tới độ chính xác thành lập mô mình số bề mặt. Trên bãi thực nghiệm này, chúng tôi xây dựng 16 điểm khống chế, đã được xác định tọa độ trắc địa chính xác bằng phương pháp đo RTK

Tác giả
  • Phạm Hà Thái,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Trần Trung Anh,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Lê Thu Trang,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Ánh ,Công ty Cổ phần Đo đạc và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác xây dựng mô hình số bề mặt từ dữ liệu ảnh chụp bởi thiết bị bay không người lái

Tạp chí

Tập 59 kỳ 5

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật