Đặc điểm thành phần thạch học các thành tạo trầm tích lục nguyên - carbonat và mối quan hệ với các đá núi lửa khu vực Tú Lệ

Tập 59 kỳ 5 [ Tháng 10- Năm 2018]

Khu vực Tú Lệ có diện tích trên 5.000 km2 phân bố rộng rãi các đá núi lửa và các trầm tích lục nguyên- carbonat. Theo các kết quả nghiên cứu của các tác giả, các khối lộ đá trầm tích lục nguyên - carbonat thực chất là các khối sót của các tầng trầm tích cổ hơn nằm bên cạnh, trên vòm hoặc trên nóc của các khối đá phun trào. Trong các diện lộ đá trầm tích, không có các đá vụn núi lửa kiểu trầm tích phun trào. Các đá vụn núi lửa là sản phẩm của các hoạt động phun nổ, nằm trên nền các đá trầm tích. Ranh giới giữa các thể đá trầm tích và đá núi lửa trong vùng Tú Lệ là quan hệ xuyên cắt, tiếp xúc nóng với sự có mặt các đá biến chất tiếp xúc nhiệt trình độ thấp. Các thể trầm tích có chứa hóa đá định tầng mức tuổi có thể từ Permi đến Jura, tương đồng với các địa tầng trầm tích Paleozoi muộn- Mesozoi phân bố rộng rãi trong vùng Tây Bắc. Đá núi lửa khu vực Tú Lệ, thuộc 3 tổ hợp đá theo thứ tự thành tạo được xác định bằng các quan hệ địa chất gồm: 1- basalt, 2- riolit, 3- trachit. Theo độ sâu thành tạo, chúng thuộc về tướng á núi lửa, một khối lượng không lớn thuộc tướng phun trào và phun nổ. Tuổi địa chất của các đá núi lửa và vụn núi lửa khu vực Tú Lệ muộn hơn tuổi của các đá trầm tích vây quanh, ít nhất là sau giai đoạn Jura

Tác giả
 • Lê Tiến Dũng,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
 • Nguyễn Khắc Giảng,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
 • Phạm Trung Hiếu,Khoa Địa chất, Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Nguyễn Hữu Trọng,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
 • Tô Xuân Bản,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
 • Lê Thị Ngọc Tú ,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
 • Đặng Thị Vinh,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
 • Phạm Thị Vân Anh,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
 • Hà Thành Như,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
 • Vũ Quang Lân,Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Việt Nam
 • Nguyễn Thị Ly Ly,Phòng Địa chất biển, Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đặc điểm thành phần thạch học các thành tạo trầm tích lục nguyên - carbonat và mối quan hệ với các đá núi lửa khu vực Tú Lệ

Tạp chí

Tập 59 kỳ 5

Chuyên mục

Địa chất

Từ khóa

Địa chất

Bài báo nổi bật