Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Sông Nhuệ - sông Đáy chảy qua địa bàn 5 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình. Bằng phương pháp đánh giá nhanh sử dụng hệ số thải, dự báo đến năm 2020, mỗi ngày sông Nhuệ - Đáy sẽ tiếp nhận hơn 1.490.031 m3 nước thải sinh hoạt và công nghiệp với 178,36 tấn SS; 183,79 tấn BOD và 335,04 tấn COD đổ vào, trong đó nước thải sinh hoạt chiếm 59,75% lưu lượng; 71,54% tải lượng BOD; 70,64% tải lượng COD và 58,97% tải lượng SS. Hà Nội là địa phương đóng góp nhiều nhất với 58,91% lưu lượng nước thải; 53,31% tải lượng BOD; 53,29% tải lượng COD và 53,05% tải lượng SS. Hòa Bình là tỉnh có tỷ lệ đóng góp vào lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm đổ vào sông Nhuệ - Đáy thấp nhất với 5,42% lưu lượng nước thải; 5,15% tải lượng BOD; 5,2% tải lượng COD và 5,9% tải lượng SS

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Nguyễn Mai Hoa,Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Dự báo lưu lượng và tải lượng một số chất ô nhiễm được Sông Nhuệ - Sông Đáy tiếp nhận từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào năm 2020

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản & Môi trường

Bài báo nổi bật