Thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc cát-xi măng-vôi tại Trường Trung học phổ thông Tây Thái Thụy, Thái Bình

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát-xi măng-vôi là phương pháp mới, được đề xuất trên cơ sở phương pháp cọc cát, cọc đất-xi măng và cọc đất-vôi. Cơ sở phương pháp luận của phương pháp là tác dụng nén chặt cơ học, tác dụng cố kết thấm và tác dụng gia tăng cường độ của vật liệu cọc và đất nền xung quanh cọc sau khi gia cố. Bài báo trình bày kết quả ứng dụng phương pháp cọc cát-xi măng-vôi để gia cố, xử lý nền đất yếu tại Trường Trung học Phổ thông Tây Thái Thụy, Thái Bình. Kết quả cho thấy, sau khi gia cố, lực dính của đất nền tăng 126%, hệ số nén lún giảm 55%, mô đun tổng biến dạng tăng 277%

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc cát-xi măng-vôi tại Trường Trung học phổ thông Tây Thái Thụy, Thái Bình

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Kỹ thuật Xây dựng

Từ khóa

Kỹ thuật Xây dựng

Bài báo nổi bật