Đánh giá ảnh hưởng của đặc điểm đá chứa và xây dựng hệ đường cong đặc trưng thấm pha tương đối và áp suất mao dẫn đối tượng Mioxen hạ bể Cửu Long

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Bài báo trình bày ảnh hưởng của đặc điểm đá chứa đến hệ đường cong thấm pha tương đối và áp suất mao dẫn của đối tượng Mioxen hạ bể Cửu Long. Kết quả phân tích cho thấy tính chất đá chứa ban đầu đã ảnh hưởng mạnh đến đường cong thấm pha tương đối và áp suất mao dẫn. Với đặc tính có xu hướng ưa nước của đá chứa tầng Mioxen hạ, độ bão hòa nước ban đầu lớn đối với đá chứa kém và giảm dần khi chất lượng đá chứa tăng. Độ thấm tương đối của pha nước tại giá trị dầu dư nhỏ hơn 0.4 và điểm hai pha dầu nước có tốc độ chảy bằng nhau đều rơi vào độ bão hòa nước lớn hơn 0.5. Trong khi đó, độ thấm hiệu dụng của pha dầu bằng 0.2 đến 0.7 của giá trị độ thấm tuyệt đối. Kết quả phân tích mẫu lõi từ phòng thí nghiệm ở vị trí khác nhau trên toàn bể được hệ thống hóa theo phân tố thủy lực chuẩn, phân tích tính chất trên cơ sở phân chia vỉa chứa dầu khí thành các đơn vị dòng chảy (Hydraulic Unit, HU) với các quan hệ độ rỗng - độ thấm khác nhau. Qua đó, các tác giả đã xây dựng hệ đường cong thấm pha tương đối và áp suất mao dẫn đặc trưng cho toàn đối tượng

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đánh giá ảnh hưởng của đặc điểm đá chứa và xây dựng hệ đường cong đặc trưng thấm pha tương đối và áp suất mao dẫn đối tượng Mioxen hạ bể Cửu Long

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật