Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Lò chợ I-7-22A mỏ than Nam Mẫu nằm dưới lòng suối Gốc Vạng từ 175- 200m. Trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và khó khăn phức tạp nên các Lò chợ thuộc cụm vỉa nằm dưới suối Gốc Vạng này được Công ty quy hoạch vào khai thác để đảm bảo sản lượng mỏ và tận thu tài nguyên. Tuy nhiên, vấn đề giải pháp kỹ thuật công nghệ và an toàn khi khi thác Lò chợ này cần thiết phải được nghiên cứu tỉ mỉ và chi tiết. Vì vậy, bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tế tại hiện trường để tiến hành đánh giá, nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác phù hợp đồng thời đưa ra các giải pháp thoát nước đảm bảo an toàn khi Lò chợ I-7-22A đi vào hoạt động

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu công nghệ khai thác hợp lý và đề xuất giải pháp thoát nước cho Lò chợ I-7-22A nằm dưới suối gốc Vạng - Công ty than Nam Mẫu - TKV

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Mỏ

Từ khóa

Mỏ

Bài báo nổi bật