Giải pháp xác định ranh giới vùng ảnh hưởng do khai thác hầm lò các vỉa than chưa tiến hành quan trắc

TẬP 59 KỲ 4 [ Tháng 08- Năm 2018]

Bài báo trình bày giải pháp xác định ranh giới vùng ảnh hưởng (VAH) cho các khu vực khai thác hầm lò chưa tiến hành quan trắc dịch động. Thực nghiệm được thực hiện tại khu vực khai thác lò chợ vỉa G9CĐ mỏ Mông Dương. Các góc dịch động biên được tính toán từ dữ liệu lỗ khoan địa chất của mỏ theo phương pháp Kazakowski, đồng thời các góc này cũng được tính toán từ số liệu quan trắc tại khu vực khai thác vỉa I12 trong cùng mỏ và có điều kiện địa chất, phương pháp khai thác tương đồng với vỉa G9. Kết quả cho thấy các thông số góc xác định bằng hai phương pháp này cho độ lệch là 7.7% và chủ yếu là về phía xuôi dốc. Dùng các góc dịch động vừa tìm được từ hai phương pháp để xác định VAH khu vực khai thác vỉa G9CĐ. Sau đó tiến hành so sánh VAH về hình dạng và diện tích, kết quả cho thấy các đường ranh giới rất sát nhau, sai lệch về diện tích là 6.9%. Do vậy, góc dịch động biên được xác định theo phương pháp Kazakowski đáng tin cậy, có thể dùng để xác định VAH cho các khu vực mới chỉ có kế hoạch khai thác hoặc đã khai thác nhưng chưa được quan trắc

Tác giả
  • Nguyễn Quốc Long,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Lê Văn Cảnh,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Giải pháp xác định ranh giới vùng ảnh hưởng do khai thác hầm lò các vỉa than chưa tiến hành quan trắc

Tạp chí

TẬP 59 KỲ 4

Chuyên mục

Kỹ thuật Mỏ

Từ khóa

Kỹ thuật Mỏ

Bài báo nổi bật