ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Bài báo trình bày phương pháp quản lý các hoạt động Khoa học Công nghệ bằng việc ứng dụng công nghệ web. Đây là phương pháp được thể hiện bằng một website quản lý được xây dựng nhờ công nghệ ASP.NET và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Hệ thống được xây dựng với nguyên tắc thiết kế: dữ liệu tập trung, giao dịch phân tán

Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Lê Thanh Huệ, Nguyễn Thu Hằng(2009), Bài giảng Phát triển ứng dụng tin học trong quản lý, Khoa CNTT, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Phạm Thị Anh Lê(), Cơ sở dữ liệu phân tán, Đại học sư phạm Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật