Công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Tập 59 kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2018]

Công tác pháp chế là một trong các quá trình tổ chức thực hiện để đưa pháp luật vào cuộc sống. Việc áp dụng pháp luật của các cơ quan hoặc cán bộ viên chức thực thi nhiệm vụ không chỉ là biết pháp luật cho làm gì mà còn phải biết làm như thế nào cho đúng. Công tác pháp chế ở các cơ sở giáo dục đại học có vai trò quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, đảm bảo cho các trường đại học thực hiện tốt nguyên tắc pháp chế, tuân thủ pháp luật. Đối với các trường đại học, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 quy định về công tác pháp chế trong Nhà trường. Bài viết nêu và phân tích đánh giá tình hình thực hiện công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian gần đây và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế ở trường đại học trong thời gian tới

Tác giả
  • Dương Thị Tuyết Nhung,Phòng Hành chính -Tổng hợp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Dương,Phòng Hành chính -Tổng hợp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Thắm,Phòng Hành chính -Tổng hợp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Vũ Hội Khánh Hà,Phòng Hành chính -Tổng hợp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Minh Thu,Phòng Hành chính -Tổng hợp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí

Tập 59 kỳ 2

Chuyên mục

Thông tin Khoa học

Từ khóa

Thông tin Khoa học

Bài báo nổi bật