Bàn luận về các phương pháp đánh giá rủi ro áp dụng trong đánh giá kinh tế - tài chính dự án thăm dò khai thác dầu khí và một số khuyến nghị

Tập 59 kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2018]

Các hoạt động đầu tư thường có tính chất lâu dài và chịu ảnh hưởng/tác động của rất nhiều yếu tố kỹ thuật, kinh tế, thương mại, chính trị, xã hội… Mọi sự trù liệu đều chỉ là dự tính và hoàn toàn có thể thay đổi theo xu hướng tốt lên hoặc xấu đi trong thực tế triển khai. Vì thế, việc đánh giá rủi ro ngày càng được chú trọng trong quá trình đánh giá tính khả thi và ra quyết định đầu tư dự án. Một câu hỏi thường được đặt ra là phương pháp đánh giá nào sẽ phản ánh được đầy đủ hơn cả đặc thù rủi ro của dự án thăm dò khai thác? Bài viết sau đây sẽ tổng kết các phương pháp luận đánh giá rủi ro trong đánh giá kinh tế - tài chính dự án thường được sử dụng như phân tích kịch bản, phân tích độ nhạy, phương pháp tính toán gần đúng, phương pháp mô phỏng Monte Carlo…Trong đó, bài viết sẽ tổng hợp, phân tích các ưu nhược điểm và đưa ra một số khuyến nghị về việc lựa chọn phương pháp áp dụng cho các dự án đầu tư thăm dò khai thác của các công ty dầu khí Việt Nam

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Bàn luận về các phương pháp đánh giá rủi ro áp dụng trong đánh giá kinh tế - tài chính dự án thăm dò khai thác dầu khí và một số khuyến nghị

Tạp chí

Tập 59 kỳ 2

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật