Kết quả xác định dị thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ tinh Cryosat-2 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Việt Nam

Tập 59 kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2018]

Muc đich cua bài báo la xác định dị thường trọng lực biển bằng số liệu đo cao vệ tinh Cryosat-2 trên vung biển Vịnh Bắc Bô - Việt Nam. Để đạt đươc muc đich đo, bai bao đa xây dựng quy trình cua phương pháp xác định dị thường trọng lực biển tư số liệu đo cao vệ tinh: Số liệu đô cao mặt nước biển (SSH) nhận đươc tư kết quả đo cao vệ tinh, chúng ta cần loại bỏ các thành phần: 1. Bước sóng dài đô cao geoid (NEGM); 2. Đô cao địa hình mặt biển trung bình đông học (hMDT); 3. Đô cao địa hình mặt biển đông học biến đổi theo thời gian (ht). Sau khi loại bỏ đươc các thành phần nêu trên ta thu đươc các phần dư đô cao geoid (N) và đươc sử dung để xác định các phần dư dị thường trọng lực (g) bằng phương pháp least-squares collocation. Cuối cùng, phần bước dài dị thường trọng lực (gEGM) đươc phuc hồi bằng mô hình thế trọng trường toàn cầu. Kết quả thực nghiệm xác định dị thường trọng lực bằng số liệu vệ tinh Cryosat-2 trên vùng biển vịnh Bắc bô- Việt Nam đươc biểu diễn ở dạng lưới ô vuông có kích thước 2’ x 2’. Dị thường trọng lực này cũng đươc so sánh với 58989 điểm đo trọng lực trực tiếp bằng tàu. Kết quả so sánh cho thấy đô chinh xac cua dị thường trọng lực tinh tư số liệu đo cao vệ tinh đanh gia theo đô lệch đạt ±3.57 mGal

Tác giả
  • Phạm Văn Tuyên,Phòng Quản lý Điều hành Kỹ thuật Mỏ, Công ty Cổ phần xi măng Tân Thắng, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Sáng,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Kết quả xác định dị thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ tinh Cryosat-2 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Việt Nam

Tạp chí

Tập 59 kỳ 2

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật