NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH ĐIỂM ỔN ĐỊNH, KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG LƯỚI ĐỊA ĐỘNG

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Trong mạng lưới quan trắc địa động, việc xác định lượng dịch chuyển từ đó xác định độ ổn định của các điểm là việc cần thiết. Bài báo giới thiệu phương pháp phân tích độ ổn định của các điểm trong mạng lưới quan trắc địa động dựa trên việc lựa chọn ma trận định vị (C) một cách hợp lý trong bài toán bình sai lưới trắc địa tự do

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Đỗ Ngọc Đường, Đặng Nam Chinh(2009), Bài giảng Công nghệ GPS, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội
  • Hoàng Ngọc Hà(2006), Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
  • Trần Khánh(2006), Nghiên cứu ứng dụng bình sai tự do trong lĩnh vực xử lý số liệu trắc địa công trình,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH ĐIỂM ỔN ĐỊNH, KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG LƯỚI ĐỊA ĐỘNG

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật