Đặc điểm hình thái - cấu trúc các vỉa than và ảnh hưởng của chúng tới công tác thăm dò, khai thác cánh Nam mỏ Mạo Khê, Quảng Ninh

Tập 59 kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2018]

Đặc điểm hình thái - cấu trúc vỉa than là thông số thể hiện mức độ phức tạp của vỉa như sự biến thiên chiều dày vỉa, hệ số cấu tạo vỉa, đặc điểm hình dạng vỉa,... Những thông số này ảnh hưởng đến việc phân chia nhóm mỏ và lựa chọn mạng lưới thăm dò cũng như nói lên mức độ khó dễ của công tác khai thác. Nhằm làm sáng tỏ đặc điểm hình thái - cấu trúc các vỉa than cánh Nam mỏ Mạo Khê, định hướng cho công tác thăm dò và khai thác, phương pháp đánh giá thống kê chiều dày vỉa, đánh giá hình dạng và mức độ biến đổi hình dạng vỉa, phân tích mật độ mạng lưới thăm dò được áp dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các vỉa than thuộc cánh Nam mỏ Mạo Khê có cấu trúc đơn giản đến tương đối phức tạp (Mk: 0,24 ÷ 1,2m); chỉ tiêu hình dạng vỉa và đặc điểm kiến tạo khu mỏ cho thấy các vỉa than thuộc nhóm vỉa có hình dạng phức tạp, các vỉa bị uốn cong biến đổi mạnh và càng xuống sâu vỉa càng mỏng dần, vát nhọn gây khó khăn cho công tác thăm dò và khai thác than. Hiện tượng bong lớp và các hệ thống khe nứt phát triển ở vòm nếp uốn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo vỉa, song lại ảnh hưởng không tốt đến thăm dò, khai thác mỏ, làm thay đổi vị trí vỉa than dẫn tới việc bố trí các công trình thăm dò khống chế, đồng danh vỉa than gặp nhiều khó khăn. Để hạn chế những rủi ro trên việc phân tích mật độ mạng lưới thăm dò bằng lý thuyết hàm ngẫu nhiên giúp cho lựa chọn mạng lưới thăm dò phù hợp được thực hiện. Kết quả tính toán cho thấy các vỉa than trong khu mỏ có thể áp dụng mạng lưới hình chữ nhật hoặc mạng lưới dạng tuyến, với khoảng cách mạng lưới thăm dò cho trữ lượng cấp 122 (nhóm mỏ thăm dò loại III): tuyến cách tuyến 150 ÷ 200m, khoảng cách công trình trên tuyến 100 ÷ 125m là hoàn toàn phù hợp

Tác giả
  • Đỗ Mạnh An,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Tiến Dũng,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Bùi Hoàng Bắc,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Khương Thế Hùng,Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đặc điểm hình thái - cấu trúc các vỉa than và ảnh hưởng của chúng tới công tác thăm dò, khai thác cánh Nam mỏ Mạo Khê, Quảng Ninh

Tạp chí

Tập 59 kỳ 2

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật