Đặc điểm địa hóa đá mẹ tập trầm tích Oligocen trên khu vực Tây Nam lô 09-3/12, Bể Cửu Long, Việt Nam

Tập 59 kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2018]

Đá mẹ tập trầm tích Oligocen trên khu vực lô 9-3/12, bể Cửu Long được đánh giá là có tiềm năng sinh dầu khí tốt và có khả năng cung cấp hydrocacbon cho các bẫy trong khu vực. Nghiên cứu này sử dụng số liệu phân tích địa hóa từ các mẫu đá thuộc các giếng khoan trong khu vực để đánh giá hàm lượng và chất lượng vật chất hữu cơ, độ trưởng thành nhiệt của vật chất hữu cơ. Kết quả cho thấy trầm tích Oligocen trên đạt tiêu chuẩn đá mẹ về độ giàu vật chất hữu cơ và tiềm năng sinh dầu khí. Giá trị TOC trung bình tại các giếng khoan dao động từ 0.54- 5.85 %wt, giá trị HI dao động từ 196- 579 mg/g. Đá mẹ Oligocen trên chứa chủ yếu hỗn hợp Kerogen loại I và II, vật chất hữu cơ có nguồn gốc từ tảo nước ngọt được lắng đọng trong môi trường đầm hồ và cửa sông và có tiềm năng sinh dầu cực tốt. Đá mẹ thuộc phần dưới của trầm tích Oligocen trên đã trưởng thành (Ro>0.55%, Tmax > 435oC), đã đủ điều kiện tham gia vào quá trình sinh dầu khí và cung cấp hydrocacbon cho các bẫy trong khu vực nghiên cứu

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đặc điểm địa hóa đá mẹ tập trầm tích Oligocen trên khu vực Tây Nam lô 09-3/12, Bể Cửu Long, Việt Nam

Tạp chí

Tập 59 kỳ 2

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật