Ứng dụng phương pháp tự hồi quy trong dự báo chuyển dịch ngang đập thủy điện

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Mô hình tự hồi quy là mô hình được thành lập dựa vào quy luật chuyển dịch của điểm quan trắc, cho phép biểu diễn sự tương quan giữa giá trị chuyển dịch của điểm quan trắc theo thời gian qua các chu kỳ. Bài báo ứng dụng phương pháp tự hồi quy xây dựng mô hình, kiểm tra chất lượng mô hình qua mối tương quan thống kê và dự báo chuyển dịch ngang đối với điểm quan trắc tuyến đập công trình thủy điện Yaly. Phân tích thực nghiệm chỉ ra rằng, mô hình tự hồi quy miêu tả được xu thế chuyển dịch của công trình, độ lệch dự báo của điểm quan trắc qua hai chu kỳ lớn nhất là 6.2% và nhỏ nhất là 1.7% so với độ lệch đo thực tế. Qua đó cho thấy, phương pháp tự hồi quy đáp ứng được công tác dự báo chuyển dịch ngang đập thủy điện đắp bằng đất đá ở Việt Nam

Tác giả
  • Phạm Quốc Khánh,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Quang Phúc,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Ứng dụng phương pháp tự hồi quy trong dự báo chuyển dịch ngang đập thủy điện

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật