Phép biến đổi Wavelet trong phân tích tín hiệu ảnh Sar để xác định kích thước cửa số tối ưu cho quá trình khớp điểm ảnh

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Hiện nay Radar độ mở tổng hợp (SAR) đang được ứng dụng để tạo ra bản đồ biến dạng bề mặt và tạo mô hình số độ cao. Tuy nhiên tín hiệu này thường không ổn định, do đó ảnh SAR thu được thường bị ảnh hưởng bởi nhiễu đốm, vấn đề này gây khó khăn cho việc tự động tìm và khớp các điểm ảnh. Vì vậy, việc sử dụng một hàm toán học phân tích tín hiệu ảnh SAR để tìm và khớp những điểm ảnh đặc trưng là rất cần thiết. Phương pháp wavelet sẽ đáp ứng được yêu cầu này, khi phân tích tín hiệu bằng hàm tự tương quan nó cho thấy những sóng nhỏ chứa các dao động ở tần số thấp, giúp chúng phát hiện các thành phần biến thiên nhanh còn ẩn bên trong tín hiệu, từ đó sẽ tìm được kích thước cửa sổ tối ưu cho việc khớp điểm ảnh để phục vụ cho quá trình đồng đăng ký ảnh SAR. Phương pháp đề xuất đã được minh họa bởi cặp ảnh SAR chụp khu vực Quảng Ninh thu nhận ngày 14/5/2017 và 26/5/2017

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Trần Thanh Hà,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Phép biến đổi Wavelet trong phân tích tín hiệu ảnh Sar để xác định kích thước cửa số tối ưu cho quá trình khớp điểm ảnh

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật