Xây dựng hàm số đường cong mẫu cho bể than Quảng Ninh từ các số liệu quan trắc thực địa

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về dịch chuyển và biến dạng đất đá do ảnh hưởng khai thác hầm lò. Tuy nhiên, vẫn chưa xây dựng được hàm đường cong mẫu (hàm đường cong tiêu chuẩn) cho vùng than Quảng Ninh với các điều kiện địa chất- khai thác cụ thể. Bài báo xử lý các kết quả quan trắc thực địa, xác định các thông số dịch chuyển và biến dạng, xây dựng các hàm số đường cong mẫu S(z), S’(z), S”(z), F(z), F’(z) cho các mỏ Mông Dương, Mạo Khê. Kết quả nghiên cứu trên có thể áp dụng cho những vùng mỏ chưa được nghiên cứu dịch chuyển biến dạng và sử dụng để dự báo xác định vùng ảnh hưởng do khai thác hầm lò

Tác giả
  • Phạm Văn Chung,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Phùng Mạnh Đắc,Hội Khoa học Công nghệ Mỏ, Việt Nam
  • Vương Trọng Kha,Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Xây dựng hàm số đường cong mẫu cho bể than Quảng Ninh từ các số liệu quan trắc thực địa

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Cơ điện

Từ khóa

Cơ điện

Bài báo nổi bật