Ứng dụng card NI-Myrio - 1900 để giám sát và phân tích rung động cho các thiết bị công nghiệp

Tập 59 kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2018]

Bài báo đề xuất nghiên cứu ứng dụng Card NI-MyRIO-1900 để thực hiện việc đo và giám sát độ rung cho các máy móc, các thiết bị trong sản xuất công nghiệp. Nhóm tác giả đã nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thông số kỹ thuật và các đặc tính làm việc card-NI-MyRIO-1900, từ đó đề xuất thuật toán đo và giám sát độ rung cho thiết bị công nghiệp. Các thông tin về độ rung của thiết bị được thu thập bởi card NI MyRIO-1900, giám sát bởi phần mềm LabVIEW. Kết quả đo được ghi lại trên cơ sở dữ liệu Excel. Sử dụng phép biến đổi Fourier nhanh (FFT) trong Matlab để xử lý tín hiệu rung động. Biểu đồ rung dạng phổ Spectrum được sử dụng vào việc phân tích rung động cho các máy móc thiết bị đang làm việc và vận hành trong sản xuất công nghiệp. Với việc đo, giám sát và phân tích rung động có thể xác định được cách thức, mức độ hư hỏng của thiết bị. Đây là giải pháp mang lại hiệu quả nhất về chi phí, lợi ích và kinh tế, đồng thời kéo dài được tối đa về tuổi thọ, thời gian làm việc cho các thiết bị trong sản xuất công nghiệp

Tác giả
  • Đặng Văn Chí,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Đặng Văn Chí,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Hà Văn Thủy,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
  • Lê Ngọc Dùng,Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Ứng dụng card NI-Myrio - 1900 để giám sát và phân tích rung động cho các thiết bị công nghiệp

Tạp chí

Tập 59 kỳ 1

Chuyên mục

Cơ điện

Từ khóa

Cơ điện

Bài báo nổi bật