BÌNH SAI HỖN HỢP LƯỚI MẶT ĐẤT VÀ GPS, ỨNG DỤNG CÔNG THỨC TRUY HỒI ĐỂ PHÁT HIỆN SAI SỐ THÔ

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Bài báo đề cập đến vấn đề ứng dụng công thức truy hồi vào bình sai lưới hỗn hợp mặt đất và GPS. Kiến nghị với lưới có số trị đo lớn nên sử dụng công thức truy hồi để có thể tự động hóa việc phát hiện sai số thô. Bình sai lưới có bổ sung thêm trị đo nên sử dụng công thức truy hồi sẽ chỉ cần tính toán với các trị đo bổ sung

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Hoàng Ngọc Hà(2006), Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
  • Hoàng Ngọc Hà(2001), Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

BÌNH SAI HỖN HỢP LƯỚI MẶT ĐẤT VÀ GPS, ỨNG DỤNG CÔNG THỨC TRUY HỒI ĐỂ PHÁT HIỆN SAI SỐ THÔ

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật