Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng vận chuyển hỗn hợp dầu khí từ mỏ Thăng Long - Đông Đô tới tàu FPSO - Lam Sơn

[ Tháng - Năm ]

Mỏ Thăng Long - Đông Đô nằm ở phía Đông Bắc bồn trũng Cửu Long, cách Vũng Tàu khoảng 160km về hướng Đông, độ sâu nước biển khoảng 70m. Sản phẩm khai thác từ các giếng của mỏ Thăng Long - Đông Đô sẽ được vận chuyển về tàu FPSO - Lam Sơn qua hệ thống đường ống ngầm dưới biển. Hiện nay, tại mỏ Thăng Long - Đông Đô hàm lượng nước trong dầu khai thác tăng lên đáng kể, điều này gây ra những khó khăn trong quá trình vận chuyển dầu. Do vậy, yêu cầu đặt ra là cần thiết phải có các nghiên cứu để tìm ra giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển sản phẩm. Thông thường, khả năng làm việc của một tuyến ống phụ thuộc nhiều vào tính chất lý hóa, tính chất lưu biến của chất lưu và các đặc trưng về chế độ dòng chảy... Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về chế độ dòng chảy, các thông số thủy lực, nhiệt học... của đường ống vận chuyển dầu từ giàn Thăng Long - Đông Đô đến tàu chứa FPSO - Lam Sơn, thông qua các phương trình thực nghiệm. Bên cạnh đó, bài báo cũng đề cập đến việc sử dụng phần mềm OLGA để mô hình hóa và phân tích các kết quả đạt được trong quá trình vận chuyển sản phẩm. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp để vận hành tuyến đường ống từ giàn Thăng Long - Đông Đô đến tàu chứa FPSO - Lam Sơn trong giai đoạn hiện nay

Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • (), ,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng vận chuyển hỗn hợp dầu khí từ mỏ Thăng Long - Đông Đô tới tàu FPSO - Lam Sơn

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật