XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CÁC NHÓM MỎ KHOÁNG SẢN PHỤC VỤ CẤP PHÉP KHAI THÁC

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Bất cứ một kiểu phân loại nào đều dựa trên các tiêu chí cụ thể, những tiêu chí đó được xuất phát từ mục đích của việc phân loại. Việc phân chia nhóm mỏ khoáng sản cũng nhằm mục đích để thuận lợi hơn trong quá trình quản lý, có cơ sở khoa học, có tính đến yếu tố công nghệ và môi trường… Một biện pháp khả thi trong cấp phép khai thác khoáng sản là phân chia các nhóm mỏ khoáng sản dựa trên các tiêu chí định giá chúng. Trên cơ sở tham khảo các bảng phân loại nhóm mỏ của Việt Nam và Thế giới, và quán triệt Luật khoáng sản 2010, bài báo đưa ra những tiêu chí cơ bản trong phân chia các nhóm mỏ khoáng làm căn cứ định giá khi cấp phép khai thác và áp dụng thử nghiệm cho một vùng cụ thể của Việt Nam (tỉnh Tuyên Quang). Những tiêu chí đó là điều kiện kinh tế-xã hội, trữ lượng, công dụng của khoáng sản, phương pháp khai thác và giá cả loại khoáng sản trên thị trường. Kết quả nghiên cứu hy vọng sẽ được nhân rộng trên phạm vi cả nước và góp phần điều chỉnh chế tài quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý kỹ thuật khai thác của nước nhà

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Đồng Văn Nhì (chủ biên), Trương Xuân Luận, Nguyễn Tiến Dũng(2002), Giáo trình phương pháp đánh giá kinh tế địa chất và tài nguyên khoáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 194 trang
  • Lawrence, R. D(1998), Valuation of Mineral Assets: An Overview, Paper presented as part of a course offered by the Geological Association of Canada and the Prospectors and Developers Association of Canada, 10p
  • Trần Văn Trị & Vũ Khúc (chủ biên)(2009), Địa chất và tài nguyên Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CÁC NHÓM MỎ KHOÁNG SẢN PHỤC VỤ CẤP PHÉP KHAI THÁC

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Từ khóa

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Bài báo nổi bật