Xác lập thang địa tầng Đệ Tứ vùng đồng bằng ven biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

[ Tháng - Năm ]

Các thành tạo Đệ Tứ vùng nghiên cứu, tuy có diện phân bố, cấu trúc địa tầng phức tạp và biến động mạnh, nhưng vẫn có sự chuyển hướng từ lục địa ra biển và có tính phân nhịp khá rõ (tập hạt thô tướng lục địa bên dưới và tập hạt mịn tướng biển, sông - biển,… phủ lên trên) liên quan đến các pha biển thoái và biển tiến, tức là các giai đoạn băng hà và gian băng thế giới. Dựa vào phân tích quan hệ giữa các chu kỳ trầm tích (biển tiến sau băng hà) và các chu kỳ băng hà thế giới (biển thoái), đồng thời xuất phát từ nguyên tắc nguồn gốc - tuổi, tập thể tác giả xác lập 8 đơn vị địa tầng cơ bản sau đây: Phụ thống Pliocen - Pleistocen hạ (N2 - Q11); Phụ thống Pleistocen hạ (Q11); Phụ thống Pleistocen trung (Q12); Phụ thống Pleistocen thượng phần dưới (Q1 3 (1)) và phần trên (Q1 3 (2)); Phụ thống holocen hạ (Q21); Phụ thống holocen trung (Q22); Phụ thống holocen thượng (Q23).

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Xác lập thang địa tầng Đệ Tứ vùng đồng bằng ven biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

Tạp chí

Chuyên mục

Địa chất

Từ khóa

Địa chất

Bài báo nổi bật