Nghiên cứu kết hợp dữ liệu của máy quét laser mặt đất và máy bay không người lái thành lập bản đồ 3D khu vực đô thị

[ Tháng - Năm ]

Bản đồ 3D đô thị có thể xây dựng từ dữ liệu quét mặt đất 3 chiều hoặc từ ảnh chụp của máy bay không người lái, nhược điểm của máy quét mặt đất là không thu được dữ liệu phần mái của nhà cao tầng, vấn đề này lại là thế mạnh của chụp ảnh từ máy bay không người lái. Điểm chung của hai loại công nghệ này là từ số liệu quét mặt đất và ảnh chụp thông qua xử lý đều thu được dữ liệu đám mây điểm. Bài báo nghiên cứu kết hợp dữ liệu của máy quét laser mặt đất và dữ liệu chụp từ máy bay không người lái thành lập bản đồ 3D khu vực đô thị nhằm mục đích khắc phục nhược điểm của mỗi loại công nghệ. Kết quả thực nghiệm tại khu vực thành phố Giao Lưu cho thấy, sai số vị trí điểm của các điểm ảnh kiểm tra trên bản đồ 3D thành lập từ ảnh chụp của máy bay không người lái có độ chính xác khoảng 4cm; Sai số vị trí điểm của các điểm trạm tiêu kiểm tra trên bản đồ 3D thành lập bằng dữ liệu quét mặt đất lớn nhất là 2.9cm, nhỏ nhất là 1.2cm. Như vậy, dữ liệu này có thể sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau của lĩnh vực Trắc địa-Bản đồ tùy theo yêu cầu độ chính xác.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu kết hợp dữ liệu của máy quét laser mặt đất và máy bay không người lái thành lập bản đồ 3D khu vực đô thị

Tạp chí

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật