Đánh giá độ chính xác đo chiều dài bằng thiết bị laser TS-02 trong mỏ hầm lò

[ Tháng - Năm ]

Trong hầu hết các nội dung đo vẽ trong hầm lò, bao gồm: thành lập lưới khống chế hầm lò, đo chi tiết hầm lò, đo cập nhật khối lượng khai thác, đo vẽ buồng khai thác, đo cao lượng giác v.v... Công tác đo chiều dài là nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng, chiếm nhiều thời gian và công sức. Trong những năm gần đây, công nghệ đo chiều dài bằng laser đã và đang được áp dụng trong các mỏ hầm lò. Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá độ chính xác đo chiều dài bằng máy toàn đạc điện tử TS-02 sử dụng bằng chương trình đo không gương tới các vật liệu khác nhau trong mỏ hầm lò

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đánh giá độ chính xác đo chiều dài bằng thiết bị laser TS-02 trong mỏ hầm lò

Tạp chí

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật