Ứng dụng phương pháp phân loại phân cấp đối tượng chiết xuất thông tin sử dụng đất trên ảnh Landsat huyện Thái Thụy, Thái Bình

[ Tháng - Năm ]

Những năm qua, phương pháp phân loại theo pixel thường được sử dụng để chiết xuất thông tin sử dụng đất. Tuy nhiên, kết quả phân loại manh mún dẫn đến hạn chế về độ chính xác. Việc hiểu biết và phân loại tốt về ảnh có thể được kết hợp kiến thức chuyên gia và các kênh ảnh nhằm nâng cao độ chính xác kết quả phân loại. Trong nghiên cứu này, kiến thức chuyên gia được sử dụng trong phương pháp phân cấp đối tượng nhằm chiết xuất thông tin sử dụng đất khu vực huyện Thái Thụy, Thái Bình. Phương pháp phân loại phân cấp đối tượng là một phương pháp hiệu quả nhờ việc phân chia ảnh thành cấu trúc phân cấp hình cây. Các thông số đưa vào trong cây phân cấp này bao gồm: giá trị phổ, kênh chỉ số, khoảng cách các đối tượng, yếu tố địa mạo và yếu tố thổ nhưỡng. Độ chính xác toàn cảnh của kết quả phân loại đạt ρ = 0,713

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • (), ,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Ứng dụng phương pháp phân loại phân cấp đối tượng chiết xuất thông tin sử dụng đất trên ảnh Landsat huyện Thái Thụy, Thái Bình

Tạp chí

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật