Ứng dụng mô hình xám trong phân tích và dự báo lún bãi thải mỏ lộ thiên

[ Tháng - Năm ]

Bài báo trình bày kết quả ứng dụng mô hình xám trong dự báo sụt lún bãi thải Chính Bắc, mỏ Núi Béo. Sử dụng bốn chu kỳ quan trắc đầu tiên của 7 điểm để xác định tham số của mô hình. Độ chính xác của các mô hình dự báo dựa trên các tiêu chuẩn P và C với giá trị xác xuất sai số P =1 và tỷ số sai số hậu nghiệm lớn nhất là C = 0,001. Các mô hình này được dùng để dự báo lún chu kỳ tiếp theo. So sánh kết quả dự báo từ mô hình với số liệu đo thực tế cho thấy độ lệch lớn nhất so với tổng độ lún thực tế của tất cả các điểm đều <10%. Kết quả này đáp ứng độ chính xác của công tác dự báo lún ở mỏ. Vì vậy, có thể ứng dụng mô hình xám để dự báo lún bề mặt bãi thải các mỏ lộ thiên vùng bể than Quảng Ninh

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Ứng dụng mô hình xám trong phân tích và dự báo lún bãi thải mỏ lộ thiên

Tạp chí

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật