NGHIÊN CỨU LẮNG ĐỌNG MỘT SỐ MẪU BÙN THAN MỊN VÙNG QUẢNG NINH TRONG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM LẮNG CÔ ĐẶC DẠNG TẤM NGHIÊNG

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Thiết bị lắng cô đặc dạng tấm nghiêng (thiết bị lắng lamella) là loại thiết bị mới để lắng đọng bùn mịn trên thế giới. Bài báo đã trình bày kết quả lắng đọng một số mẫu bùn than mịn cấp <0,1 mm vùng Quảng Ninh trên thiết bị lắng cô đặc dạng tấm nghiêng phòng thí nghiệm với diện tích bề mặt lắng 0,05m2. Với năng suất cấp liệu gần giống như năng suất tính toán lý thuyết, từ các mẫu bùn than nồng độ rắn trong khoảng 60-120 g/l đã thu được sản phẩm nước tràn có nồng độ bùn < 20 g/l khi không có thuốc keo tụ và xấp xỉ 0 g/t khi có thuốc keo tụ. Các kết quả sơ bộ trên mở ra triển vọng áp dụng thiết bị trên để để lắng đọng bùn than mịn tại Việt Nam

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Hữu Nhân và nnk(2004), Nghiên cứu lựa chọn công nghệ tuyển than tận thu cấp hạt nhỏ và mịn cho các mỏ than vùng Quảng Ninh, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ Công nghiệp
  • G. Nguyentranlam, K. P. Galvin(2001), Particle classification in the reflux classifier, Minerals Engineering, Vol 14, Issue 9
  • D.Laskowski, P.Duncan, P.Stevenson J.Zhou, K.P.Galvin, 2005(2005), Segregation of hydraulically suspended particles in inclined channels,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU LẮNG ĐỌNG MỘT SỐ MẪU BÙN THAN MỊN VÙNG QUẢNG NINH TRONG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM LẮNG CÔ ĐẶC DẠNG TẤM NGHIÊNG

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật