XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG GIÓ TỐI ƯU TRÊN CƠ SỞ GIẢI TÍCH HÓA ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ THÔNG GIÓ

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Để thông gió khi đào các công trình ngầm hoặc các đường lò ở mỏ trên thực tế thường sử dụng các quạt cục bộ và đường ống dẫn gió. Quạt gió được lựa chọn trên cơ sở các thông số về lưu lượng gió, hạ áp yêu cầu quạt cần tạo ra. Các trị số này phụ thuộc vào chủng loại cũng như các thông số của đường ống dẫn gió. Vấn đề đặt ra là cần xác định đường kính ống gió hợp lý về cả phương diện kinh tế và kỹ thuật đảm bảo thông gió khi đào đường lò

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Usakov К.Z. и nnk(1987), Thông gió cho các xí nghiệp mỏ, Giáo trình dành cho các trường Đại học Kỹ thuật. – Moskva: Nеdra
  • (2010-2011), Đường đặc tính của một số quạt gió cục bộ Trung Quốc, Tài liệu của Ban thông gió Vinacomin
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG GIÓ TỐI ƯU TRÊN CƠ SỞ GIẢI TÍCH HÓA ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ THÔNG GIÓ

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật