Seabed coring survey to study petroleum system characteristics in the deepwater area of Phu Khanh Basin, East Sea, Vietnam

Volume 58, Issue 3(abstract) [ Tháng 06- Năm 2017]

Seabed coring survey to study petroleum system characteristics in the deepwater area of Phu Khanh Basin, East Sea, Vietnam

Tác giả
  • Tam Trung Le ,Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP), Vietnam
  • Long Tien Nguyen ,Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP), Vietnam
  • Viet Tuan L,Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP), Vietnam
  • Tinh Van Dang,Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP), Vietnam
  • Austin J. Kullman ,Murphy Nha Trang Oil Co. LTD Vietnam, Vietnam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Seabed coring survey to study petroleum system characteristics in the deepwater area of Phu Khanh Basin, East Sea, Vietnam

Tạp chí

Volume 58, Issue 3(abstract)

Chuyên mục

Từ khóa

Bài báo nổi bật