ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC KHOÁNG VẬT QUẶNG TRONG SA KHOÁNG VEN BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN MẠNG LƯỚI CÁC CÔNG TRÌNH THĂM DÒ

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Thừa Thiên Huế là một trong số các tỉnh ven biển của Việt Nam có tiềm năng lớn về quặng sa khoáng, được thành tạo trong các trầm tích hỗn hợp biển gió tuổi Holocen giữa-muộn và phân bố khá tập trung dọc bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế [3]. Mặc dù đã được nhiều nhà địa chất quan tâm, tuy nhiên việc nghiên cứu làm rõ đặc điểm các khoáng vật sa khoáng cũng như phân bố của chúng trong mối quan hệ không gian giữa chúng với nhau làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá về chất lượng, khả năng khai thác, tuyển quặng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và tổng hợp tài liệu [2,3,6], bài báo giới thiệu về đặc điểm các khoáng vật và sự phân bố của chúng trong các thành tạo sa khoáng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời đề xuất mạng lưới và các công trình thăm dò để đánh giá chất lượng và trữ lượng quặng sa khoáng tổng hợp. Kết quả nghiên cứu là cơ sở định hướng cho công tác thăm dò, khai thác và tuyển quặng sa khoáng nói chung và sa khoáng ven biển Thừa Thiên Huế nói riêng

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Tiến Dũng và nnk(2007), Báo cáo thăm dò ilmenit sa khoáng tại khu vực thuộc xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Lưu trữ Trung tâm Thông tin lưu trữ Địa chất
  • Nguyễn Tiến Dũng và nnk(2011), Báo cáo thăm dò quặng sa khoáng titan-zircon tại khu vực xã Quảng Ngạn, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế,
  • Lê Văn Đạt và nnk(2008), Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC KHOÁNG VẬT QUẶNG TRONG SA KHOÁNG VEN BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN MẠNG LƯỚI CÁC CÔNG TRÌNH THĂM DÒ

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật