MÔ HÌNH ĐỊA CHẤT 3D TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC ĐƠN VỊ DÒNG CHẢY CHO HỆ TẦNG SẢN PHẨM TUỔI MIOXEN HẠ, MỎ BẠCH HỔ

Số 37 [ Tháng 01- Năm 2012]

Trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, mô hình địa chất 3D trong những năm gần đây đã trở thành một trong những công cụ không thể thiếu được để hỗ trợ đánh giá tiềm năng dầu khí. Mục tiêu của công việc này không chỉ để tính toán trữ lượng dầu khí mà quan trọng hơn là nhằm mô phỏng phân bố các vỉa chứa trong không gian, chính xác hoá trữ lượng dầu khí tại chỗ của tầng chứa dầu khí, phục vụ cho việc mô phỏng dòng chảy chất lưu nhiều pha của tầng chứa, cung cấp thông tin cho quản lý và phát triển mỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, đặc trưng địa chất của những mỏ dầu khí nói chung là rất phức tạp và bất đồng nhất, do đó mà xây dựng mô hình địa chất 3D còn gặp nhiều khó khăn. Để xây dựng mô hình địa chất của tầng chứa chính xác và chi tiết hơn, việc xác định các đơn vị dòng chảy đi liền với tướng trầm tích và xây dựng quan hệ rỗng-thấm của chúng đóng một vai trò quan trọng. Bài báo trình bày tóm tắt một số kết quả về mô hình địa chất 3D dựa trên xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ, bể trầm tích Cửu Long ở thềm lục địa Việt Nam

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Lê Hải An(2006), Xác định phân tố thủy lực từ tài liệu ĐVLGK sử dụng mạng nơ-ron phục vụ đánh giá tầng chứa dầu khí, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 14
  • Lê Hải An, Hà Quang Mẫn, Nguyễn Xuân Trung(2007), Xác định các đơn vị dòng chảy tầng sản phẩm X, tuổi Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ, Tạp chí Dầu khí
  • Lê Hải An, Nguyễn Xuân Trung(2010), Mô hình xác định độ thấm theo đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, số 29
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MÔ HÌNH ĐỊA CHẤT 3D TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC ĐƠN VỊ DÒNG CHẢY CHO HỆ TẦNG SẢN PHẨM TUỔI MIOXEN HẠ, MỎ BẠCH HỔ

Tạp chí

Số 37

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật