Tiềm năng than, khí than và nghiên cứu khả năng khai thác khí than tại Miền võng Hà Nội

TẬP 58, Kỳ 3 [CĐ ĐCDK] [ Tháng 06- Năm 2017]

Miền võng Hà Nội (MVHN) là phần trên đất liền của bể trầm tích Kainozoi Sông Hồng. Đây là khu vực có cấu trúc địa chất phức tạp. Cho đến nay, khu vực MVHN đã được tiến hành khảo sát hơn 6000km địa chấn 2D, khoan gần 100 giếng dầu khí, 15 giếng khí than. Công tác nghiên cứu, tìm kiếm và thăm dò khí than tại MVHN đã được tiến hành từ năm 2008 bởi các nhà thầu nước ngoài như Arrow Energy và Keeper Resources. Sau khi các nhà thầu nước ngoài rút khỏi các dự án này, Công ty Dầu khí Sông Hồng đã tiến hành đánh giá lại tiềm năng than và khí than của toàn bộ các lô khí than khu vực MVHN. Kết quả đánh giá cho thấy tiềm năng khí than MVHN tập trung vào ba (03) đới tiềm năng chính là: đới nâng Tiền Hải, đới nâng Kiến Xương, và đới nâng Phủ Cừ - Tiên Hưng, trong đó đới nâng Tiền Hải được đánh giá có tiềm năng khí than tốt nhấ

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Tiềm năng than, khí than và nghiên cứu khả năng khai thác khí than tại Miền võng Hà Nội

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 3 [CĐ ĐCDK]

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật