Đá mẹ Oligocen và sự tương quan với các họ dầu tại khu vực trũng Trung tâm bể Nam Côn Sơn

TẬP 58, Kỳ 3 [CĐ ĐCDK] [ Tháng 06- Năm 2017]

Bể Nam Côn Sơn thuộc thềm lục địa Việt Nam là một bể trầm tích hình thành theo kiểu tách giãn với bề dày trầm tích lớn tại Trũng Trung tâm (chỗ sâu nhất lên tới hơn 12.000m), trong đó chiều dày trầm tích Oligocen lên đến hơn 5000m. Kết quả phân tích địa hóa các mẫu thu thập cho thấy trầm tích Oligocen có độ giàu vật chất hữu cơ (VCHC) và tiềm năng sinh từ tốt đến rất tốt. Hiện tại, phần trũng sâu, tập trầm tích này đều nằm trong pha sinh khí ẩm & Condensate đến khí khô. Tuy nhiên, các giếng trong khu vực mới khoan qua phần Oligocen trên, vì thế việc nghiên cứu đặc điểm của các mẫu dầu phát hiện là cơ sở để dự báo đặc điểm và tiềm năng của các tập đá mẹ sinh dầu, bao gồm cả tập Oligocen dưới. Kiến tạo địa chất phức tạp của khu vực dẫn đến sự thay đổi lớn về môi trường trầm tích qua các thời kỳ cũng như sự phức tạp trong mối liên hệ này. Các phép phân tích địa hóa nâng cao như sắc kí khí (GC), sắc kí khí khối phổ (GCMS) cung cấp đặc trưng về chỉ dấu sinh học (biomarkers) là dữ liệu đáng tin cậy làm sáng tỏ sự liên hệ dầu- đá mẹ với hai nhóm chính: dầu được sinh từ đá mẹ chứa VCHC lục địa (môi trường cửa sông - tam giác châu) và dầu được sinh từ đá mẹ chứa VCHC đầm hồ và dầu hỗn hợp. Qua đó, sự tồn tại của hai hệ thống đá mẹ Oligocen và tầm quan trọng của tập đá mẹ này trong việc cung cấp sản phẩm đến các cấu tạo ở trũng Trung tâm cũng như trong bể Nam Côn Sơn đã được chứng minh

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đá mẹ Oligocen và sự tương quan với các họ dầu tại khu vực trũng Trung tâm bể Nam Côn Sơn

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 3 [CĐ ĐCDK]

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật