Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường do sử dụng Apatit Lào Cai chứa phóng xạ sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

TẬP 58, Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2017]

Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao được xây dựng và đi vào sản xuất với công suất ban đầu là 40.000 tấn axit Sunfuric/năm và 10.000 tấn Supe lân/năm. Hiện nay, công ty sản xuất NPK 600 tấn/năm, phân lân nung chảy 300.000 tấn/năm, axit sunfuric hàng trăm tấn/năm. Để nghiên cứu ảnh hưởng môi trường phóng xạ do chế biến quặng apatit Lào Cai có chứa chất phóng xạ để sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, các khảo sát môi trường phóng xạ và điều tra dịch tễ học đã được tiến hành. Kết quả chỉ rõ việc sản xuất phân bón đã làm gia tăng liều chiếu xạ tại địa bàn công ty là 2.08 mSv/năm, tại xã Thạch Sơn lân cận công ty là 0,42 mSv/năm; đều thấp hơn tiêu chuẩn an toàn cho phép trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ dân chúng. Kết quả điều tra dịch tễ học của Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế song phương đã làm sáng tỏ được mối tương quan giữa mức liều chiếu xạ với tình hình sức khỏe, đặc điểm bệnh tật của cán bộ, nhân dân tại địa bàn công ty và khu vực dân cư lân cận. Các triệu chứng bệnh tật của nhân dân xã Thạch Sơn (lân cận công ty) và của cán bộ công nhân công ty không có liên quan với tác hại của phóng xạ. Các triệu chứng về bệnh hô hấp, tai mũi họng của cán bộ, công nhân công ty và của nhân dân xã Thạch Sơn có liên quan với tác hại của bụi và khí có chứa hóa chất xả thải trong quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tác giả
  • Lê Ngọc Hùng,Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Việt Nam
  • Lê Khánh Phồn,Hội Khoa học Kỹ thuật Địa Vật lý, Việt Nam
  • Phan Thiên Hương,Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Đỗ Thúy Mai,Phòng Y tế, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Trương Thị Chinh,Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Trần Quang Trung,Khoa Dầu khí,Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường do sử dụng Apatit Lào Cai chứa phóng xạ sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 2

Chuyên mục

Môi trường

Từ khóa

Môi trường

Bài báo nổi bật