Tính toán để quy chuyển véc tơ cạnh từ các tâm pha anten máy thu về các tâm mốc trắc địa

TẬP 58, Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2017]

Bài báo đề xuất một phương pháp quy chuyển véc tơ cạnh từ tâm pha ăng ten về tâm mốc mà không cần hiệu chỉnh độ cao ăng ten máy thu vào trị đo. Nguyên tắc của phương pháp tính là sau khi xử lý véc tơ cạnh từ các tệp số liệu nhận được từ các cặp máy thu chúng ta sẽ nhận được các thành phần véc tơ cạnh ΔX, ΔY, ΔZ xác định giữa các tâm pha anten (tâm điện tử) của các máy thu (coi độ cao anten bằng 0m). Tiếp theo là tính quy chuyển các thành phần của véc tơ cạnh đó về các tâm mốc trắc địa thông qua các trị đo chiều cao anten. Nội dung bài báo sẽ làm rõ cơ sở toán học của việc tính toán quy chuyển để phục vụ cho mục tiêu xây dựng chương trình xử lý véc tơ cạnh.

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Đặng Nam Chinh,Khoa Trắc địa ‐ Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Gia Trọng,Khoa Trắc địa ‐ Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Cương,Trung tâm Trắc địa Bản đồ biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Tính toán để quy chuyển véc tơ cạnh từ các tâm pha anten máy thu về các tâm mốc trắc địa

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 2

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật