Ứng dụng mạng nơron nhân tạo cho bài toán dự báo nhu cầu điện năng của Thành phố Vinh giai đoạn 2016 ‐ 2020

TẬP 58, Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2017]

Dự báo nhu cầu điện năng là bài toán ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển hệ thống điện. Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo cho bài toán dự báo nhu cầu điện là xu hướng nghiên cứu ứng dụng mới nhằm sử dụng các phương pháp dự báo linh hoạt, thông minh hơn so với các phương pháp truyền thống để cải thiện khả năng và chất lượng của các mô hình dự báo phụ tải điện. Trong bài báo này, tác giả đã xây dựng được một mô hình mạng nơrơn có cấu trúc phù hợp để ứng dụng cho công tác dự báo nhu cầu điện năng cho thành phố Vinh giai đoạn 2016 ‐ 2020. Các kết quả dự báo bằng mô hình mới đã được so sánh, đánh giá và kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế và kết quả của các phương pháp dự báo phụ tải điện phổ biến khác.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Ứng dụng mạng nơron nhân tạo cho bài toán dự báo nhu cầu điện năng của Thành phố Vinh giai đoạn 2016 ‐ 2020

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 2

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật