Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận

TẬP 58, Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2017]

Trong quá trình khai thác quặng Titan sa khoáng sẽ tạo ra các khoảng trống, kích thước những khoảng trống này phụ thuộc vào quy mô khai thác và chiều cao tầng cát chứa Titan. Một trong vấn đề cần thiết trong khai thác Titan sa khoáng là đảm bảo bờ mỏ ổn định. Mức độ ổn định bờ mỏ có quan hệ mật thiết với thông số hình học bờ mỏ như: chiều cao bờ, góc nghiêng bờ và hình dạng bờ. Như vậy, việc xác định được các thông số hình học bờ mỏ để đảm bảo bờ mỏ ổn định theo giá trị nhất định là một vấn đề cần thiết cho sự tồn tại của mỏ. Do đó, bài báo đề xuất xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận.

Tác giả
  • Phạm Văn Việt,Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Lê Quí Thảo,Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Lê Thị Thu Hoa,Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa mức độ ổn định bờ mỏ với thông số hình học bờ mỏ cho mỏ khai thác quặng Titan sa khoáng khu vực Bình Thuận

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 2

Chuyên mục

Kỹ thuật Mỏ

Từ khóa

Kỹ thuật Mỏ

Bài báo nổi bật