Phương pháp xác định thế trọng trường W0lc và chênh cao giữa mặt nước biển trung bình với mặt GEOID toàn cầu EGM 2008 ở điểm “0” độ cao bằng số liệu GPS‐TC

TẬP 58, Kỳ 2 [ Tháng 04- Năm 2017]

Xác định thế trọng trường W0lc điểm “0”độ cao của hệ độ cao quốc gia là một bài toán quan trọng có nhiều ứng dụng trong trắc địa hiện đại liên quan đến việc thống nhất các hệ thống độ cao khác nhau, kết nối hệ độ cao địa phương với hệ độ cao toàn cầu. Trong khuôn khổ bài báo từ lý thuyết về thế trọng trường đã đưa ra cơ sở xác định thế trọng trường W0lc và chênh cao giữa mặt Geoid địa phương và măt Geoid toàn cầu EGM2008 ở điểm “0” độ cao bằng các số liệu GPS‐TC . Sử dụng trên 800 điểm GPS‐TC khác nhau trong lưới độ cao Việt nam, đã xác định W0lc và chênh cao giữa mặt geoid địa phương và măt Geoid EGM‐2008 ở điểm “0” độ cao Hòn Dấu. Kết quả tính toán sử dụng các mô hình sai số khác nhau để xác định được giá trị có độ tin cậy tốt nhất. Kết quả nhận được là: W0lc= 62636847, 465 m2/s2 ; δζ = 0, 865 m.

Bài báo liên quan
Tác giả
  • Lê Minh,Hội Trắc Địa –Bản Đồ và Viễn Thám Việt Nam, Việt Nam
  • Nguyễn Tuấn Anh,Viện Khoa học Đo Đạc Bản Đồ, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Phương pháp xác định thế trọng trường W0lc và chênh cao giữa mặt nước biển trung bình với mặt GEOID toàn cầu EGM 2008 ở điểm “0” độ cao bằng số liệu GPS‐TC

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 2

Chuyên mục

Trắc địa

Từ khóa

Trắc địa

Bài báo nổi bật