NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG MÀI BÓNG HẠT KIM CƯƠNG TRONG KHOAN VÀ GIAI PHÁP KHẮC PHỤC

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Mài bóng hạt kim cương trong mũi khoan là một trong các dạng mòn ảnh hưởng tới khả năng phá huỷ đá và tuổi thọ của mũi khoan. Trong phạm vi bài báo các tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu ban đầu về nguyên nhân và bản chất của hiện tượng mài bóng hạt kim trong mũi khoan. Đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp kỹ thuật khắc phục, sử lý hiện tượng mài bóng hạt kim cương trong mũi khoan nhằm nâng cao hiệu quả khoan

Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Xuân Thảo, Trần Đình Kiên(1997), Qui luật mòn lưỡi khoan kim cương trong quá trình phá huỷ đá, Tuyển tập công trình khoa học hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội
  • Nguyễn Xuân Thảo, Vũ Văn Đông(2010), Một số vấn đề phá huỷ đá bằng mũi khoan kim cương. Một số vấn đề cơ học đá Việt Nam đương đại, quyển 1, Nhà xuất bản Xây dựng
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG MÀI BÓNG HẠT KIM CƯƠNG TRONG KHOAN VÀ GIAI PHÁP KHẮC PHỤC

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật