MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA TÍN HIỆU VÀ NHIỄU ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐÁ MÓNG NỨT NẺ

Số 38 [ Tháng 04- Năm 2012]

Khả năng xác định đặc tính của các đới nứt nẻ trong móng dựa trên các dấu hiệu từ tài liệu địa chấn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Bên cạnh một số thành công đã được công bố vẫn còn nhiều trường hợp xác định sai các đới nứt nẻ do ảnh hưởng của nhiễu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả mô phỏng tín hiệu trước cộng từ ranh giới phản xạ không đồng nhất và nhiễu ngẫu nhiên bằng thuật toán Kirchhoff-Helmholtz. Đây là một trong những bước làm cơ sở cho công tác xử lý và phân tích tiếp theo nhằm chỉ ra sự khác biệt giữa ảnh hưởng của nhiễu và đới nứt nẻ trên mặt cắt cộng sau dịch chuyển

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Bone G., Nguyen T. G(2008), Improvement in seismic imaging in fractured basement, Block 15-1, offshore Vietnam, The second International Conference “Fractured Basement Reservoir”-Vung Tau- 9-13th
  • Nguyen H. N(2006), Application of Post-Stack technologies to improve seismic imaging for inside the Pre-Tertiary Basement, International Conference on “Fractured Basement Reservoir”- Vietsovpetro 2006- Vung Tau
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA TÍN HIỆU VÀ NHIỄU ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐÁ MÓNG NỨT NẺ

Tạp chí

Số 38

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật