Ứng dụng bài toán thông tin logic kết hợp phương pháp toán thống kê để dự báo tài nguyên, trữ lượng kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi vùng đông bắc Quảng Ninh

TẬP 58, Kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2017]

Ở Việt Nam, kaolin có nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi kiểu quaczit thứ sinh được phát hiện, thăm dò và khai thác cùng với pyrophilit, alunit, quaczit cao nhôm tại khu vực đông bắc tỉnh Quảng Ninh. Do đặc điểm thành tạo và thành phần vật chất phức tạp nên việc khoanh nối các thân quặng kaolin riêng biệt gặp nhiều khó khăn, và trong nhiều trường hợp không thực hiện được. Vì vậy, trong quá trình thăm dò và khai thác thường đánh giá tài nguyên, trữ lượng kaolin cùng với quặng pyrophilit; song trong thực tế sản xuất, việc tính toán, xác định tài nguyên/trữ lượng kaolin trong các thân quặng kaolin ‐ pyrophilit không chỉ có ý nghĩa về mặt nghiên cứu khoa học, mà còn là cơ sở định hướng cho việc khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất phương pháp, đánh giá tài nguyên/trữ lượng kaolin trong các thân quặng kaolin ‐ pyrophilit dựa vào thành phần hóa cơ bản trong các thân quặng là cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy tài nguyên kaolin dự báo trong các thân quặng thuộc khu vực nghiên cứu đạt khoảng 22 triệu tấn, chiếm 14% tổng tài nguyên/trữ lượng của mỏ.

Tác giả
  • Khương Thế Hùng,Khoa Địa Chất, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Lê Đỗ Trí,Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Lâm,Khoa Địa Chất, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
  • Trần Ngọc Thái,Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Ứng dụng bài toán thông tin logic kết hợp phương pháp toán thống kê để dự báo tài nguyên, trữ lượng kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi vùng đông bắc Quảng Ninh

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 1

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật