Đánh giá mức độ ô nhiễm N và P có trong nước sông Tô Lịch và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu

TẬP 58, Kỳ 1 [ Tháng 02- Năm 2017]

Có nhiều yếu tố gây ô nhiễm nước mặt và nước thải, trong đó có sự tập trung cao là hàm lượng chỉ tiêu Nitơ và Photpho sẽ gây ra sự phú dưỡng của nước (Eutrophication). Việc đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm Nitơ và Photpho phụ thuộc vào hàm lượng tổng Nitơ và Photpho trong các hợp chất hữu cơ và vô cơ. Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá mức độ ô nhiễm N, P có trong nước sông Tô Lịch bằng cách chuyển tất cả các dạng P có trong mẫu phân tích về Octophotphat, xác định Octophotphat bằng phương pháp trắc quang. Chuyển toàn bộ các dạng N và NH4+ bằng phương pháp Oxi hóa, tiến hành cất và hấp thụ NH3 trong bình chứa dung dịch axit, hàm lượng NH4+ thu được bằng phân tích trắc quang với thuốc thải (Nessler). Kết quả thu được trong 3 năm gần đây cho thấy hàm lượng N và P ở sông Tô Lịch cao hơn so với QCVN 14:2008 ‐ BTNMTVN và khẳng định nước sông Tô Lịch đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tác giả
  • Đào Đình Thuần,Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ ‐ Địa chất, Việt Nam
Thông tin bài báo

Tiêu đề

Đánh giá mức độ ô nhiễm N và P có trong nước sông Tô Lịch và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu

Tạp chí

TẬP 58, Kỳ 1

Chuyên mục

Môi trường

Từ khóa

Môi trường

Bài báo nổi bật